Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.parfemgroup.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Provozovatelem internetového obchodu www.parfemgroup.cz je obchodní společnost BRASTY GROUP,
s. r. o.
se sídlem Lípová 511/15 , Praha 2, 120 00, IČ: 24276821, DIČ: 24276821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199911 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.parfemgroup.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA PROVOZ E-SHOPU:

Alena Masarová
GSM: +420 581 580 666
email: alena.masarova@parfemgroup.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:

Infolinka: (po-pá, 9:00-17:00)+420 581 580 666
email: (po-ne, nonstop) info@parfemgroup.cz

Centrála Olomouc (Osobní odběr, reklamace a odstoupení od smlouvy)

Otevírací doba: po-pá, 8:30 - 17:00

Adresa:
BRASTY GROUP, s. r. o.
Velkomoravská 479/19
779 00 Olomouc

Další důležité kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty.

VYMEZENÍ POJMŮ

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

- Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

PRODÁVAJÍCÍ (DODAVATEL)

- Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

KUPUJÍCÍ (ZÁKAZNÍK)

- Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL

- Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITEL

- Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a obchodním zákoníkem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Pro potřeby vyřizování objednávek a nabízení služeb shromažďujeme se souhlasem uživatele následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Email

Údaje shromažďujme, dokud uživatel nepožádá o jejich odstranění.

REKLAMACE, ZÁRUKA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na veškeré námi nabízené a prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním a používáním výrobků.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží musí být odesláno zpět na adresu provozovny v neporušeném stavu, nejlépe také v neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství na vlastní náklady.

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a samotný proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady najdete v našem reklamačním řádu.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se zákazník rozhodne objednávku zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) - dříve, než bude zboží vyexpedováno a odesláno zákazníkovi. Objednávka je pak bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží musí být zasláno zpět na adresu provozovny v neporušeném stavu, nejlépe také v neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství na vlastní náklady.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklad spojený s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak, na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 15 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení a dopravné. Společně s vráceným zbožím nám, prosím, zašlete i vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy. Ke stažení v PDF jej naleznete zde.

Prodávající má právo zamítnout vyřízení objednávky v případě, kdy množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. Pokud nastane spor o to, kolik je obvyklé množství zboží pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Nákupy zboží, jež je určeno ke komerčním účelům, jsou na maloobchodních stránkách www.parfemgroup.cz výslovně zakázány. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušení objednávky apod.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále pak obchodním zákoníkem.

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží označené „Skladem“ přijaté do 14:00h vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

INFORMACE O MOŽNOSTECH DOPRAVY A PLATBY NALEZNETE ZDE

Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Na zboží označené jako akční nelze uplatnit žádnou slevu !

Výše poskytovaných slev, jejich platnost a podmínky uplatnění jsou vždy uvedeny u příslušného produktu, na dárkovém poukazu nebo prostřednictvím jiné kreativy.

Obrázky produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrační.

REKLAMACE - ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, a nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se pak nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
 • záruka se nevztahuje na výměnu baterie*

* Životnost baterie se počítá od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě a slouží výhradně pro kontrolní účely. Na výměnu baterie se záruka nevztahuje, ale baterii Vám ochotně na požádání vyměníme. Baterii hodinek si můžete nechat vyměnit i v kvalitním hodinářství v okolí Vašeho bydliště. U vodotěsných hodinek požadujte tlakovou zkoušku vodotěsnosti. Za vodotěsnost hodinek po výměně baterie zodpovídá servis, který tuto službu vykonal.

Upozornění: pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubky spojující řemínek s pouzdrem hodinek a šroubky vespod pouzdra.


Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o podstatné porušení kupní smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o nepodstatné odstranění kupní smlouvy, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 •  na e-mailovou adresu provozovatele: info@parfemgroup.cz
 •  poštou na adresu provozovatele (viz níže)
 •  telefonicky na tel. č.: 581580666
 •  osobním doručením na adresu provozovatele (viz níže)

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

 • BRASTY GROUP, s. r. o.
 • Velkomoravská 479/19
 • Olomouc, 779 00

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí obchodník spotřebiteli nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Pokud obchodník nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a znalý spotřebitel tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde (PDF).

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo  přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Společnost Brasty Group, s. r. o., zapsaná u UOOU pod registračním číslem 00055736, uchovává pro marketingové účely a pro účely zlepšování služeb zákazníkům tyto osobní údaje:

 •  Jméno a příjmení
 •  Doručovací adresa
 •  Emailová adresa

Kdykoliv můžete požádat o změnu či vymazání údajů emailem.

PŘÍSLUŠNOST SOUDU A ROZHODNÉ PRÁVO

Kupující, který s nákupem zboží souhlasil s obchodními podmínkami, se zavazuje, že bude spory řešit u českého soudu. Spory se míní: veškeré náležitosti s prodejem, vrácením zboží, zamítnutí reklamací, cenami zobrazenými na webových stránkách v době prodeje.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 16. dubna 2015 a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.parfemgroup.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.parfemgroup.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat. Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.